Изкушението не е решение

Blog

Изкушението не е решение

Демоните-изкусители не решават. Те обземат телата, които искат други тела. Ерос е великият прото-Демон: той разтваря възможности, но оставя на действените тела да ги направят необходими, другояче. Да разширят възможността, решавайки. Желанието не е решение. Решението е действието на желанието: съществуването, което се завръща в себе си, започвайки. Решавайки.

Идеята за решението не е идея за раздвояване, тя не е подвластна на онтологията на двойника. Решението не е избор между възможности, но не е и разцепване между “да” и “не”, разцепване на неосъществена потенциалност и осъществена актуалност. Решението, в онтологически смисъл, разбира се, е операцията на произвеждане на възможност, и следователно на разтваряне на вектор на оперативно, инфинитивно време. Модалност на модалността. Онтологическа матрица на решението е решението за съществуване.

Фрагмент от „Новият Атанор“, Книга „Хаос“