НОВИЯТ АТАНОР

Blog

НОВИЯТ АТАНОР

Фотография: Боряна Пандова

Боян Манчев

НОВИЯТ АТАНОР

Начала на философската фантастика

Метеор, София, 2019/2020

Новият Атанор е начало на поредицата от книги на Боян Манчев “Философска фантастика”. Всеки том на Философска фантастика се състои от автономни книги,  различaващи се по форма и обем, но обединени от обща насока. Настоящият Първи том включва Пролога “Начала на философската фантастика”, следван от първите пет опита: “Опасностите на философията”, “Апейрон, Безмерният”, “Огън”, “Хаос” и “Освободеният Хаос” – експериментални философски текстове, писани по протежение на предходното десетилетие.

Философската фантастика не е хибриден жанр, смес на философия и фантастика. Тя е опит върху самата форма на философията: опит за експериментиране с нови възможности за артикулация на филосoфската форма. Философската фантастика е работа на философията в модуса на желанието. Тя иска да изобрети Новия Атанор, новата философска пещ, необходима за трансформирането на философската субстанция, за кристализирането й като lapis philosophorum, като философски камък.

Пролегомените на Философската фантастика привидно не поставят централен проблем, нямат строго очертано поле на изследване, тема, обект и метод. Същевременно, те съвсем не са самоцелен експеримент или методологическо упражнение. Корпусът им, седиментирал през десетилетието, е прекомпозиран многократно. Включените в Първия том опити разтварят хоризонта на началото – на началата. Те не поставят начален въпрос, а начеват търсене, фантастично действие. Така те по необходимост се сблъскват с въпроса за началото, но и с въпроса за предела – пределът на философията, пределът на мислимото, пределите на света. Пределно мислене, пределен опит, свят на предела. 

Първият хвърлей на философската фантастика може и да е само хвърлей на причудлив камък от морския бряг във вълните на Анаксимандровото море. Но устремът на този хвърлей е необходим.

Начална аксиома на философската фантастика: фантазията е самата сърцевина на света. 

Тя е светотворяща мъглявина.

* Атанор, фрагмент от книгата на Хайнрих Кунрат „Истинно съобщение за Философския Атанор, неговата употреба и ползата от него“ (Warhafftiger Bericht Von Philosophischen Athanor, Und Dessen Gebrauch Und Nutzen [Magdeburg: Johan Botcher, 1597]). Гравиран фронтиспис (подписан Hein. Muller) на титулната страница на лайпцигското издание (1783).

АЛХИМИЯ НА ПРИРОДАТА: НОВИЯТ АТАНОР

Атанор – философската или космичeската пещ (от арабското at-tannūr [رونتلا], „фурна“, „пещ за хляб“, „топъл извор“), е алхимическо устройство за поддържане на постоянна температура, необходима за процеса на алхимическо трансформиране на субстанцията, на кристализирането й като lapis philosophorum, като философски камък.

“Всяка природа се назовава магьосница” (Марсилио Фичино, „Коментар върху Платоновия Пир за любовта“, прев. Цочо Бояджиев). Според Фичино самата природа е магьосница. Тоест природата е алхимичка. Нашата задача, следователно, е да въобразяваме магическия Атанор на самата природа. Затова, Новият Атанор. 

Горивото на Новия Атанор са алхимическите образи, фигурите, които се синтезират в чисти понятия, в материята на философския камък: на философския кристал. Ние си поставяме за задача да изследваме кристализацията на понятията: синтезът на продуктивното въображение на природата. 

Ядреният реактор на образите, ядреният реактор на идеите, това е Новият Атанор. 

Книгата беше публикувана в навечерието на Коледа 2019 г. и премиерата й беше планирана за първия ден на пролетта.

СЪДЪРЖАНИЕ И ДАННИ ЗА ИЗДАНИЕТО

Метеор – Книги

В началото на издателската дейност на Метеор беше желанието да произвеждаме сами своите книги – тези на членовете на театралната група Метеор и техни близки съмишленици. Да ги произвеждаме в смисъла на гръцкия ποἰησις, едновременно творчество и материално производство: тоест, отвъд авторските и редакторските задачи, да полагаме целенасочени усилия за художествения и графичния дизайн и изработката на книгата, обединявайки група съучастници в общ производствен процес. 

Всяка книга носи отпечатъците на творческата дейност на ред специалисти. Метеор си поставя за цел да открои тези често оставащи в сянка творчески усилия, без които материалната реалност на книгата не би била възможна, представяйки дейността на създатели на шрифтове и типографи, графични дизайнери и художници, автори на предпечатна подготовка и печатари. Метеор се стреми да утвърждава вкус, който не е подчинен единствено на безпорядъка или суетата на деня, а изявява дълбоко отношение към живота на книгата като нещо повече от предмет или “културен продукт”: към живота на текста, но и към тялото на книгата – книжно тяло със своеобразно присъствие и излъчване, с материална и афективна история. 

В това усилие черпим вдъхновение от традицията на графичния дизайн и художественото оформление и илюстрацията в България, достигнала в рамките на по-малко от век върховете на световните тенденции; традиция до голяма степен пренебрегвана или забравена днес от масовото книгоиздаване. В това отношение Метеор не претендира за изключителност, а желае да споделя удоволствието, но и отговорността за създаването на хубави книги. Да постоянства в тази отговорност. 

Вярваме, че силата на мисълта се нуждае от смелост и непримиримост, както и от воля за форма: воля за експериментиране с форми, неограничени от доминиращите символни порядъци; воля светът да бъде чудодейно място, приключенски стремеж към свобода. Както подсказва името на групата, вестителят на Метеор е блестящото и ефемерно тяло на метеора: непредвидено, непредвидимо, може би неясно и дори зловещо, но при все това чудодейно тяло. Тяло, което би могло да порази земната повърхност, но най-вероятно да изгори в небето, оставяйки след себе си единствено красива следа. Ние сме отвъд възвишеното апокалиптично въображение; не се стремим към глобалната шокова стойност на крайната катастрофа. И все пак си въобразяваме цветове от космоса, невидими територии и невъобразими форми, които могат да избликнат от ненадейния му пламък. 

В следващите седмици очаквайте серия от виртуални премиери на нови книги на Метеор.